Skontaktuj się z nami
+48 509 44 94 11

Projekt 5

Współfinansowany przez Unię Europejską

Zapraszamy do wzięcia udziału
w stażach zawodowych we Włoszech!

Projekt praktyk o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000068423 realizowany przez Fundację Ku Pomocy w konsorcjum z Zespołem Szkół w Staszowie oraz Zespołem Szkół w Odonowie w
ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Wyjazd na staż odbędzie się w terminie od 01.05 do 16.05.2023 r. (w tym 2 dni przeznaczone na podróż). Projekt umożliwi uczniom kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, pozwoli rozwijać posiadane umiejętności językowe oraz umiejętność adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich. Projekt skierowany jest do uczniów klas II – IV kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa, technik budownictwa.

Główne cele projektu:

 • zdobycie praktycznego doświadczenia podczas praktyk w zagranicznych przedsiębiorstwach;
 • zapoznanie się ze sposobem działania zagranicznych przedsiębiorstw oraz rynku pracy;
 • rozwój kompetencji zawodowych zgodnych z profilem kształcenia;
 • zwiększenie zakresu słownictwa branżowego;
 • umiejętność praktycznego wykorzystania jęz. angielskiego;
 • rozwój umiejętności pracy w międzynarodowym zespole;
 • wzrost mobilności uczestników na rynku pracy zarówno polskim jak i europejskim;
 • zwiększenie otwartości na inne kultury, kształtowanie postawy tolerancji;

Zgłoszenie do projektu następuje poprzez złożenie wypełnionego w całości formularza do sekretariatu szkoły.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w sekretariacie szkoły lub do pobrania na stronie internetowej fundacji/szkoły. W przypadku osób małoletnich wymagany jest podpis rodzica/opiekuna prawnego.

Rekrutacja jest przeprowadzana w formie konkursu, do którego mogą przystąpić osoby spełniające poniższe wymagania:

 • są uczniami szkoły klas II – IV;
 • kształcą się w zawodzie technik hotelarstwa (Zespół Szkół w Odonowie), technik budownictwa (Zespół Szkół w Staszowie);
 • uzyskują pozytywne oceny z przedmiotów zawodowych;
 • wykazują zainteresowanie zawodem w danej branży;
 • cechuje ich nienaganne zachowanie;

Zgłoszenia przyjmowane będą do 13.03.2023 r.

Szczegółowe informacje o projekcie udzielane są w u koordynatora projektu.

Nabór na staż do Włoch

Fundacja Ku Pomocy - projekt w konsorcjum z Zespołowe Szkłół w Odonowie oraz Zespołem Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie

 

Regulamin projektu: pokaż

Formularz zgłoszeniowy[PDF]: pokaż