Skontaktuj się z nami
+48 509 44 94 11

Obszary działania

Głównymi obszarami działania Fundacji KU POMOCY jest szeroko rozumiana pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz działalność wspierająca skierowana do osób w ciężkiej sytuacji i wyrównywanie szans osób o różnym statusie ekonomiczno – społecznym, przeciwdziałając wszelkim patologiom społecznym, uzależnieniom, propagując rozwój, wykorzystanie wewnętrznego potencjału oraz ochronę zdrowia i wspieranie społeczności lokalnej.

Jednym z najistotniejszych obszarów działalności fundacji KU POMOCY jest przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu. Swój cel realizując poprzez poszerzenie dostępu do doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy, ukazywanie znaczenia podnoszenia kwalifikacji, poprzez kształcenie ustawiczne w duchu idei lifelong learning oraz promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób będących bez pracy, zagrożonych zwolnieniem, jak również osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osób niepełnosprawnych, bez kwalifikacji, osób powyżej 50 roku życia oraz młodzieży NEET.

Fundacja KU POMOCY poprzez działalność międzynarodową i realizację międzynarodowych programów edukacyjnych i mobilnościowych rozwija edukację, naukę i zdobywanie praktycznych doświadczeń zawodowych za granicą oraz wpływa na podwyższanie umiejętności językowych ułatwiając przejście z edukacji do pracy zawodowej. Dzięki realizacji europejskich programów edukacyjnych budowana jest świadomości europejskich wartości, jak również podtrzymywane są tradycje narodowe, kulturowe i obywatelskie.

Fundacja propaguję również obronę wolności praw człowieka i jego swobód, w tym swobód prospołecznych wspierających demokrację. Naszym celem jest nieustanne budowanie poczucia znaczenia i świadomości ekonomicznej i legislacyjnej lokalnego społeczeństwa. Cel ten realizujemy poprzez wsparcie w uzyskiwaniu dostępu do wysokiej klasy usług prawnych.

Fundacja KU POMOCY propaguje również ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacji kulturalnej, ekologię, ochronę zwierząt, zrównoważony rozwój, jak również upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.