Skontaktuj się z nami
+48 509 44 94 11

Projekt 4

Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

 

PO WER – czyli Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

To program który powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia.

Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative – YEI), a także z budżetu państwa. Na realizację Programu przeznaczone zostanie ponad 5,4 mld euro, w tym ponad 2 mld euro na wsparcie osób młodych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej jest Instytucją Pośredniczącą (IP MEN) odpowiedzialną za realizację Działań: 2.10, 2.13, 2.14 i 2.15 w ramach II Osi Priorytetowej PO WER – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu przewidziany do realizacji na lata 2014-2020. Erasmus + ma wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Cele szczegółowe programu Erasmus+ w dziedzinie kształcenia i szkolenia to:

  • podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności, w szczególności w zakresie ich przydatności dla rynku pracy oraz na rzecz spójności społeczeństwa;
  • wspieranie poprawy jakości, doskonałości innowacyjnej i umiędzynarodowienia instytucji edukacyjnych i szkoleniowych;
  • wspieranie tworzenia europejskiego obszary uczenia się przez całe życie;
  • poszerzanie międzynarodowego wymiaru kształcenia i szkolenia;
  • poprawa jakości nauczania i uczenia się języków.

W ramach projektów mobilności edukacyjnej osoby uczące się zawodu mogą zdobywać praktyczne doświadczenie zawodowe i podwyższać swoje umiejętności językowe, korzystając z zagranicznych praktyk.

Uczniowie mogą podjąć praktykę w przedsiębiorstwie albo w centrum kształcenia lub szkolenia zawodowego w innym kraju.

 


Projekt „Kompetencje i Rozwój” o numerze 2019-1-PL01-KA102-064083 realizowany przez Fundację Ku Pomocy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

Głównym celem projektu „Kompetencje i Rozwój” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 jest zdobycie w okresie 12 miesięcy przez 80 uczniów doświadczenia międzynarodowego i nowych kompetencji zawodowych wywodzących się z różnych środowisk kulturowych i różnych obszarów językowych poprzez realizację 5 krótkoterminowych mobilności zagranicznych w Grecji w terminie 22/09/2019-21/09/2020.
Cele szczegółowe projektu to:
• doskonalenie sprawności porozumiewania się w jęz. obcym w relacjach zawodowych i życiu codziennym,
• skonfrontowanie wiedzy i umiejętności uczniów z wymaganiami stawianymi przez zagranicznych pracodawców,
• poznanie wymagań pracodawców,
• poznanie kultury pracy greckiej,
• doskonalenie umiejętności pracy w zespole,
• nawiązanie kontaktów z rówieśnikami,
• poznanie kraju partnerskiego i jego kultury.

Każdy uczestnik wyjazdu objęty zostanie przygotowaniem kulturowym, językowym oraz pedagogicznym, a po ukończeniu udziału we projekcie otrzymując dokument Europass „Mobilność” (dokument w którym znajdą się informacje o partnerze przyjmującym, nabytych kompetencjach zawodowych, wiedzy, rozwiniętych cechach osobistych zrealizowanych zadaniach przez uczniów, ich zaangażowaniu, nastawieniu na nową kulturę, środowisko i współpracowników oraz kolegów), certyfikat potwierdzający odbycie praktyki zawodowej, indywidualne referencje od swojego pracodawcy, poświadczenie uczestnictwa w zajęciach kulturowo-pedagogiczno-językowych, oraz certyfikat od Wnioskodawcy (Fundacji) potwierdzający udział w zagranicznej mobilności w ramach przedmiotowego projektu.

 

Nabór Rekrutacja

do projektu: „Kompetencje i Rozwój” o numerze 2019-1-PL01-KA102-064083
realizowanego przez Fundację Ku Pomocy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Zapraszamy do wzięcia udziału w stażach zawodowych w Grecji.

Praktyki odbędą się w ramach projektu: „Kompetencje i Rozwój” o numerze 2019-1-PL01-KA102-064083 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Fundację Ku Pomocy.

Główne cele projektu:
• zdobycie doświadczeń zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach,
• praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole,
• rozwój kompetencji zawodowych zgodnych z profilem kształcenia, także tych o charakterze miękkim,
• podniesienie kompetencji językowych z jęz. angielskiego, w tym specjalistycznego, przełamanie bariery językowej, zdobycie podstaw z jęz. greckiego,
• budowa lub wzmocnienie postawy otwartości i tolerancji wobec odmienności kulturowej, przełamanie stereotypów.

Warunkiem uczestnictwa jest poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej w sekretariacie szkoły lub w siedzibie Fundacji Ku Pomocy (ul. Szeroka 7/11, a/17 Tomaszów Mazowiecki 97-200). Formularz zgłoszeniowy dostępny jest do pobrania w sekretariacie szkoły, na stronie internetowej szkoły oraz na stronie internetowej Fundacji Ku Pomocy. Rekrutacja jest przeprowadzana w formie konkursu.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające poniższe wymagania:
• są uczniami szkoły klas 2-4;
• uzyskują pozytywne oceny z przedmiotów zawodowych;
• wykazują zainteresowanie zawodem w danej branży;
• cechuje ich nienaganne zachowanie (osoby z zachowaniem nagannym nie mogą wziąć udziału w rekrutacji).

Termin składania zgłoszeń to 20.02.2020 r., godzina 14:00. Po tym terminie zgłoszenia nie będą już przyjmowane. Szczegółowe informacje o projekcie udzielane są w sekretariacie szkoły lub u koordynatora projektu.