Skontaktuj się z nami
+48 509 44 94 11

Projekt 3

Polub nas na Facebook’ u 

Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

PO WER – czyli Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

To program który powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia.

Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative – YEI), a także z budżetu państwa. Na realizację Programu przeznaczone zostanie ponad 5,4 mld euro, w tym ponad 2 mld euro na wsparcie osób młodych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej jest Instytucją Pośredniczącą (IP MEN) odpowiedzialną za realizację Działań: 2.10, 2.13, 2.14 i 2.15 w ramach II Osi Priorytetowej PO WER – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

W ramach realizacji projektu “Mobilność zagraniczna dla sukcesu zawodowego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Fundacja zawarła umowy o współpracy z dwiema szkołami z terenu Tomaszowa Mazowieckiego, które zajmują się zawodowym. Projekt jest ich wspólną inicjatywą.
Projekt jest efektem podjętej współpracy z placówkami kształcenia zawodowego, tj. szkołami z Tomaszowa Mazowieckiego (ZS nr1 i ZSP nr 2) kształcącymi w specjalnościach gastronomia, hotelarstwo, elektryka i elektronika, które będą aktywnie uczestniczyć w każdym etapie projektu  przez co jego realizacja niewątpliwie będzie miała przełożenie na ich działanie.
Na spotkaniach dotyczących opracowywania projektu, członkowie Fundacji, dyrektorzy i kadra nauczycielska ze szkół zawodowych uczestników w projekcie opracowali wspólną strategię rozwoju szkół w wymiarze europejskim, która odnosi się do Europejskiego Planu Rozwoju Fundacji. Dokument ten stanowi wspólną politykę placówek, których uczniowie uczestniczyć będą w projekcie i zakłada:

  • zwiększenie i wyrównywanie szans rozwoju uczniów poprzez udział w unijnym programie mobilności Erasmus Plus (wyjazdy na praktyki zagraniczne, nabywanie doświadczenia zawodowego w firmach Unii Europejskiej);
  • uwzględnienie staży zagranicznych w strategii długoterminowej funkcjonowania szkół zawodowych;
  • doskonalenie i rozwój zawodowy nauczycieli poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego w tym udział nauczycieli w programie Erasmus+ (wyjazdy na kursy zagraniczne, udział w “job shadowing" w przyszłości);
  • stałe monitorowanie rynku pracy w celu wprowadzenia nowych kierunków kształcenia dających realne szanse na zatrudnienie dla absolwentów;
  • współpracę z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami w kontekście przybliżenia rynku pracy na potrzeby rozwoju uczniów (praktyki,wizyty studyjne, wycieczki dydaktyczne);
  • rozszerzenie współpracy partnerskiej z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami miejskimi.

Celem projektu jest zdobycie w okresie 12 miesięcy przez 82 uczniów doświadczenia międzynarodowego i nowych kompetencji zawodowych w obsłudze klientów wywodzących się z różnych środowisk kulturowych i różnych obszarów językowych w okresie 12 miesięcy.
Organizacją przyjmującą jest organizacja z wieloletnim doświadczeniem Kika Mobility Training Center. Uczestnikami projektu są uczniowie klas II i III, w wieku 16-18 lat, uczący się w szkołach zawodowych z następujących kierunków kształcenia zawodowego:

  • technik hotelarz;
  • technik żywienia i usług gastronomicznych;
  • technik elektronik;
  • technik elektryk.

Każdy uczestnik wyjazdu objęty zostanie przygotowaniem kulturowym, językowym oraz pedagogicznym, a po ukończeniu udziału we projekcie otrzymując dokument Europass „Mobilność” (dokument w którym znajdą się informacje o partnerze przyjmującym, nabytych kompetencjach zawodowych, wiedzy, rozwiniętych cechach osobistych zrealizowanych zadaniach przez uczniów, ich zaangażowaniu, nastawieniu na nową kulturę, środowisko i współpracowników oraz kolegów), certyfikat potwierdzający odbycie praktyki zawodowej, indywidualne referencje od swojego pracodawcy, poświadczenie uczestnictwa w zajęciach kulturowo-pedagogiczno-językowych, oraz certyfikat od Wnioskodawcy (Fundacji) potwierdzający udział w zagranicznej mobilności w ramach przedmiotowego projektu.

Partnerzy w konsorcjum

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.T.Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim

https://www.zsp1.edu.pl/

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, od lat znany jako „MECHANIK”, jest największą szkołą techniczną, zarówno w Tomaszowie Mazowieckim, jak i w powiecie. Jest zawsze otwarta na nowe wyzwania i potrzeby rynku pracy. W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 wchodzi Technikum Nr 1. Szkoła kształci uczniów w „zawodach przyszłości” takich jak: informatyk, hotelarz, elektryk, elektronik, mechanik, teleinformatyk, mechatronik. To szkoła z niemalże stu letnią tradycją, przyjazna i bezpieczna. Uczy odpowiedzialności, uczciwości, postawy obywatelskiej i kultury bycia. Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania podczas pracy w samorządzie uczniowskim, na zajęciach sportowych, wolontariacie, radiowęźle szkolnym, kołach językowych, podczas wycieczek klasowych lub przedmiotowych, konkursach technicznych oraz podczas miesięcznych praktyk zawodowych. Oferta szkoły jest bardzo bogata, na wszystkich kierunkach kształcenia zapewnia realizację rozszerzonego programu nauczania języka obcego. Wysoko wykwalifikowana kadra dokłada starań, aby uczniowie osiągali jak najlepsze wyniki na egzaminie maturalnym oraz zawodowym. W szkole wykorzystuje się nowoczesne metody nauczania, takie jak e-learning, metodę SITA, platformę matematyczną oraz narzędzia ICT w edukacji finansowej. Nauczyciele chętnie uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz uczą się języków obcych. Pracownie mechatroniczne, elektryczne, elektroniczne oraz pracownie technologiczne wyposażone są w nowoczesne pomoce naukowe. Szkoła posiada sześć pracowni informatycznych wyposażonych w sprzęt komputerowy i multimedialny, pracownię hotelarską z częścią mieszkalną, pracownię hotelarską z częścią recepcyjną oraz pracownię technologii gastronomicznej z salą obsługi konsumenta. Szkołą stawia na internacjonalizację i praktyczną naukę zawodu. Posiada wieloletnią sformalizowaną współpracę z Fundacją „Ku Pomocy”.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim

http://artekn.nazwa.pl/zsp2tm/

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowie kim funkcjonują następujące typy szkół i placówek:

Technikum nr 2

Kształcenie w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy, technik żywienia i usług gastronomicznych

Zasadnicza Szkoła nr 2 / Branżowa szkoła I stopnia nr 2: kucharz, piekarz, sprzedawca, cukiernik

Kwalifikacyjne kursy zawodowe: technik rachunkowości, technik administracji, cukiernik, kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych

Realizując podstawę programową kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach szkoła przygotowuje uczniów i słuchaczy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych do aktywnej roli na rynku pracy. Kształcenie zawodowe odbywa się w formie przedmiotowej oraz w formie modułowej. Uczestnicząc w pracach Łódzkiej Sieci Kształcenia Modułowego preferujemy modułową formę kształcenia zawodowego, czego konsekwencją jest:

-możliwość szybkiego przystosowania szkolnych systemów kształcenia do potrzeb rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na nowe kwalifikacje zawodowe wynikające z rozwoju techniki, technologii i organizacji pracy,

– integracja kształcenia praktycznego i teoretycznego, a tym samym większe upraktycznienie kształcenia zawodowego i zbliżenie procesu kształcenia do procesu pracy w wyniku organizacji uczenia się poprzez wykonywanie zadań zawodowych,

– organizacja aktywnego uczenia się w toku indukcyjnym „od procesu wykonywania zadania zawodowego do struktury teoretycznej (zasady, prawa, procedury postępowania)”,

– osiąganie kwalifikacji ułatwiających transfer umiejętności, w tym uczenie: uczenia się, pracy samodzielnej, podejmowania decyzji, kreatywności, odpowiedzialności,

– osiąganie wyższych poziomów efektywności kształcenia zawodowego.

Wsparcie dla kształcenia zawodowego stanowi zaangażowanie pracodawców obejmujące spotkania na terenie szkoły, organizowanie pokazów i warsztatów podczas wycieczek przedmiotowych.

Uzupełnieniem kształcenia teoretycznego i praktycznego w warunkach szkolnych jest praktyczna nauka zawodu w formie praktyk, zajęć praktycznych i staży uczniowskich u pracodawców branży turystycznej, gastronomicznej, ekonomicznej: w restauracjach, obiektach hotelowych, bankach, zakładach ubezpieczeniowych, jednostkach samorządowych, agencjach reklamowych, punktach sprzedaży detalicznej i hurtowej, itp. Współpraca z pracodawcami pozwala na ukształtowanie umiejętności praktycznych podczas wykonywania zadań zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Odbywane przez uczniów staże i praktyki podnoszą ich wartość na rynku pracy jako przyszłych pracowników, a nawiązane relacje z pracodawcami ułatwiają podjęcie zatrudnienia lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Uczniowie szkoły wielokrotnie uczestniczyli w stażach zagranicznych organizowanych przez Fundację Ku Pomocy. Zarówno internacjonalizacja jak i praktyczny wymiar kształcenia są dla szkoły niebywale istotne. Szkoła posiada wieloletnią sformalizowaną współpracę z Fundacją Ku Pomocy.

KIKA MOBILITY TRAINING CENTER – ORGANIZACJA PRZYJMUJĄCA

http://kikamobility.eu/

Kika Mobility jest grecką instytucją edukacyjną, która mieści się w Atenach. Jest jedną z największych i najdynamiczniej rozwijających się organizacji w regionie, która gwarantuje uczestnikom organizację projektu na najwyższym poziomie. W organizację i realizację praktyk zaangażowana jest wykwalifikowana kadra specjalistów na czele z prezesem Kika Mobility Training Center – Panem Nicholasem Magaliosem, którzy służą merytorycznym wsparciem w realizacji projektów i pomagają w osiąganiu założonych przez organizacje wnioskujące efektów nauczania. Kadra Kiki zapewnia również monitoring, opiekę i program kulturowy dla stażystów podczas trwania projektu. Celem instytucji jest rozwijanie współpracy w zakresie kształcenia zawodowego i udzielanie pomocy młodym, rozwijającym się ludziom poszukującym pracy. W każdym projekcie KIKA stawia na innowacyjność, nowoczesne metody nauczania zawodowego, skupia się na szkoleniach przystosowujących młodzież do obecnie panujących warunków pracy w Unii Europejskiej. Kika jest prężnie działającą instytucją przyjmującą i pośredniczącą, która z powodzeniem zrealizowała wiele projektów mobilnościowych, szkoleń oraz praktyk zawodowych, w ramach różnych programów unijnych, a w ostatnim czasie Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji praktyk zawodowych w szczególności w dziedzinie: informatyki, logistyki, gastronomii i hotelarstwa, mechaniki i rolnictwa oraz elektryki i elektroniki. Ponadto, nawiązuje i utrzymuje relacje z wysokiej jakości organizacjami, przedsiębiorstwami oraz firmami lokalnymi na terenie Grecji, w których odbywają się praktyki uczestników. Przy wyborze kieruje się doświadczeniem w zakresie dostosowywania systemu kształcenia i oferowanych kierunków do potrzeb rynku pracy oraz kształcenia w konkretnych branżach. Konsultuje szczegółowo programy staży i możliwości firm przyjmujących, by zapewnić uczniom optymalną i rozwojową ścieżkę kształcenia. Proponuje swoje rozwiązania oraz metody monitoringu i ewaluacji projektów. Kika posiada bardzo szeroką bazę kontaktów co zapewnia możliwość realizacji projektów w większości regionów Grecji. KIKA organizuje także kursy językowa, zajęcia na temat kultury, obyczajów i zwyczajów w krajach Unii Europejskiej oraz warsztaty mające na celu pomoc w efektywnym szukaniu pracy. KIKA Mobility współpracuje z instytucjami publicznymi np. centrami szkolenia zawodowego, dzięki czemu projekty przygotowywane przez instytucję zawierają w warstwie merytorycznej elementy Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET). Ponadto KIKA prowadzi współpracę z wieloma szkołami zawodowymi w regionie Larissy i Salonik, które mają do dyspozycji nowoczesne, świetnie wyposażone ośrodki szkoleniowe . KIKA posiada także szeroki wachlarz możliwości oraz kontaktów w sieci firm partnerskich w sektorze informatycznym, co pozwala na indywidualizację dostosowań do poszczególnych potrzeb i wymagań oraz zainteresowań uczniów. W przeciągu ostatnich lat Kika Mobility brała udział w kilkudziesięciu projektach zrealizowanych w różnych dziedzinach kształcenia i przyjmuje u siebie rocznie około 300 beneficjentów z krajów UE.

 

Nabór Tomaszów Mazowiecki

„Mobilność zagraniczna dla sukcesu zawodowego”

Zapraszamy do wzięcia udziału w stażach zawodowych w Grecji.

Praktyki odbędą się w ramach projektu: „Mobilność zagraniczna dla sukcesu zawodowego” o numerze 2018-1-PL01-KA102-049316 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Fundację Ku Pomocy.

Staż realizowany będzie w terminie

∙ od 7 do 20 kwietnia 2019r. dla technika elektryka oraz technika elektronika

∙ od 12 do 25 maja 2019r. dla technika hotelarstwa oraz technika żywienia i usług gastronomicznych

Główne cele projektu:

∙ Zdobycie doświadczeń zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach,

∙ Praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole,

∙ Rozwój kompetencji zawodowych zgodnych z profilem kształcenia, także tych o charakterze miękkim,

∙ Podniesienie kompetencji językowych z jęz. angielskiego, w tym specjalistycznego, przełamanie bariery językowej, zdobycie podstaw z jęz. greckiego,

∙ Budowa lub wzmocnienie postawy otwartości i tolerancji wobec odmienności kulturowej, przełamanie stereotypów.

Warunkiem uczestnictwa jest poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej w sekretariacie szkoły lub w siedzibie Fundacji Ku Pomocy (ul. Szeroka 7/11, a/17 Tomaszów Mazowiecki 97-200). Formularz zgłoszeniowy dostępny jest do pobrania w sekretariacie szkoły, na stronie internetowej szkoły oraz na stronie internetowej Fundacji Ku Pomocy. Rekrutacja jest przeprowadzana w formie konkursu.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające poniższe wymagania:

 • są uczniami szkoły klas 2-4;
 • kształcą się w zawodzie technik elektryk, technik elektronik, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych
 • uzyskują pozytywne oceny z przedmiotów zawodowych;
 • wykazują zainteresowanie zawodem w danej branży;
 • cechuje ich nienaganne zachowanie (osoby z zachowaniem nagannym nie mogą wziąć udziału w rekrutacji).

Termin składania zgłoszeń to 10 grudnia 2018r., godzina 14:00. Po tym terminie zgłoszenia nie będą już przyjmowane. Szczegółowe informacje o projekcie udzielane są w sekretariacie szkoły lub u koordynatora projektu.

Projekt „Mobilność zagraniczna dla sukcesu zawodowego” o numerze 2018-1-PL01-KA102-049316 jest realizowany w ramach projektu systemowego „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum. Organizacją wysyłającą jest Fundacja Ku Pomocy. W skład konsorcjum wchodzą:

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim;
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stanisława Staszica
   W ramach projektu „Mobilność zagraniczna dla sukcesu zawodowego” 40 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim wyjechało na 2-tygodniową praktykę zawodową do Grecji w dniach 07 – 20.04.2019 (w tym dwa dni podróży). W skład tej grupy wchodziło 18 techników elektryków, 11 techników elektroników oraz 11 techników hotelarstwa.
   Kolejna grupa uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim (21 techników hotelarstwa) oraz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim (21 techników żywienia i usług gastronomicznych) szykuje się do wyjazdu realizując ostatnie zajęcia przygotowujące zapewnione w ramach projektu. Staż dla tej grupy
   odbędzie się w dniach 13 – 24 maja 2019.

Główne cele projektu to:

  • zwiększenie praktycznych umiejętności oraz kompetencji zawodowych uczestników projektu,
  • zwiększenie mobilności zagranicznych uczestników projektu,
  • zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku,
  • poznanie kultury oraz organizacji pracy w międzynarodowym środowisku,
  • pokonanie bariery językowej,
  • wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, szczególnie branżowym,
  • poznanie podstawowych wyrażeń i zwrotów w języku greckim,
  • poszerzenie wiedzy na temat kultury Grecji.

Praktyki były zorganizowane w greckich przedsiębiorstwach w Larisie oraz Nea Mesangala. Miejsca praktyk różniły się w zależności od zawodu, w którym dany uczeń się kształci, np. hotelarze odbywali praktyki w hotelu w Nea Mesangala, technicy elektrycy i technicy elektronicy w przedsiębiorstwie związanym z produkcją, instalacją i naprawą urządzeń elektrycznych i elektronicznych, dodatkowo specjalizującą się w fotowoltanice.

ANALIZA ANKIET – OCENA KLUCZOWYCH ELEMENTÓW PROJEKTU PO REALIZACJI MOBILNOŚCI

20 kwietnia 2019 zakończył się 2 tygodniowy staż w Grecji uczniów kształcących się w zawodach technik hotelarstwa, technik elektryk i technik elektronik z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim. Staż ten odbywali uczniowie w ramach unijnego projektu wnioskowanego przez Fundację Ku Pomocy pt.  “Mobilność zagraniczna dla sukcesu zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W dniach od 7 do 20 kwietnia 2019 na zagraniczny staż zawodowy do Grecji wyjechało 40 uczniów z ZSP nr 1 im. Tadeusza Kościuszki wraz z 4 opiekunami. Uczniowie realizowali staż w hotelu Golden Sun oraz przedsiębiorstwie zajmującym energią elektryczną – Horizon Energy. Wyjazd uczniów na staż do Grecji był również świetną okazją do poznania kultury i historii tego kraju. W czasie wolnym młodzież realizowała program kulturowy. Przez cały pobyt zwiedzili: Thessaloniki, Meteory, Paleos Panteleimonas, Zamek Platamonas,  muzea, mieli organizowane wyjścia nad morze oraz piesze wycieczki.

Celem głównym realizowanego stażu było podniesienie praktycznych umiejętności oraz kompetencji zawodowych i językowych 40 uczniów. Staż pozwolił nabyć kompetencje dodatkowe, związane nie tylko z przedmiotowym zakresem kształcenia, ale i inne, takie jak np. umiejętność pracy zespołowej, samodzielne podejmowanie decyzji, dokonywanie samooceny, radzenie sobie z rozłąką, wykształcenie u uczniów kompetencji międzykulturowych: otwartości, akceptacji, tolerancji wobec odmienności kulturowej oraz poznanie przez nich międzynarodowego środowiska. Ponadto podniósł wśród uczestników płynność wypowiedzi w języku angielskim. Umiejętności nabyte w trakcie stażu pozwolą uczniom w przyszłości lepiej zaistnieć na rynku pracy zarówno krajowym, jak i zagranicznym.

Opinie uczniów:

“Grecja jest cudownym i słonecznym krajem, gdzie czas płynie wolniej. Ludzie tam nigdzie się nie śpieszą, nie denerwują, są pełni optymizmu i prawie ciągle się uśmiechają. Ciągle słyszymy ich słynne „Siga, siga” co oznacza „powoli, powoli”, co na samym początku nas bardzo dziwiło, natomiast łatwo się do tego przyzwyczaić zwłaszcza w tak pięknych okolicznościach przyrody. Dzięki pracy w hotelu Golden Sun mogliśmy przekonać się, jaka panuje kultura i tradycja w Grecji. Uważamy, że taki program POWER to świetny projekt, który daje szanse na lepszą pracę w przyszłości, więcej możliwości rozwoju zawodowego i osobistego”

Agnieszka

“Staż w Grecji z pewnością zapamiętam do końca życia! Nie tylko ze względu na słoneczne plaże i piękne widoki gór, ale przede wszystkim ze względu na ciekawych, pełnych życia ludzi, którzy zawsze są chętni do pomocy! Obsługa hotelu przekazywała nam swoją wiedzę i doświadczenie w branży hotelarskiej. Dowiedzieliśmy się wielu istotnych rzeczy o tym jak prowadzić hotel, w jaki sposób udzielać informacji, jak wypełniać dokumentację, jak obsługiwać specjalistyczne sprzęty, czy nawet jak przyrządzać kawę. O poprawie posługiwania się językiem angielskim już nie wspomnę ☺ It was such an amazing time!!!”

Relacja maj …