Fundacja KU POMOCY

Celem działalności Fundacji jest szeroko rozumiana pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz działalność wspierająca skierowana do osób w ciężkiej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans osób o różnym statusie ekonomiczno – społecznym, przeciwdziałanie wszelkim patologiom społecznym, uzależnieniom, propagowanie rozwoju, wykorzystanie wewnętrznego potencjału oraz ochronę zdrowia i wspieranie społeczności lokalnej.